လူႀကီးေရာဂါနဲ႔နာတာရွည္ ဖခင္ႀကီး ဒါ႐ိုက္တာခင္ေဇာ္ကို ျခံဝန္းထဲ ျပဳစုေနတဲ့ဒါ႐ိုက္တာ မိုက္တီး

အနုပညာရပ္၀န္း

 

 

Credit to Oasis Journal